Thumb 39d32ff1550d0c43ddb65a152e812f30ab68e531

Diederik Gommers

Ik collecteer omdat

Onze IC patienten het erg zwaar kunnen hebben na hun IC verblijf met vaak ernstige klachten die soms moeilijk thuis te brengen zijn aan het IC verblijf. Daarom is het zo belangrijk dat jier geld beschikbaar voor komt zodat de patiëntenvereniging dit kan oppakken. DUS DONEER !!!

22 donateurs
€ 504 ingezameld